Principal's Message

           "No pain, no palm, no thorn, no throne.

No gall, no glory, no cross, no crown."

 

(Principal)